ASSET-1

כל הקטגוריות

No data was found

1. כללי

גיל טרויגוט מס’ עוסק 057697278 מרח’ ההגנה 13, ראשון לציון 7570663 (להלן: “החברה”).
ברוכים הבאים לאתר www.calze.co.il (להלן בהתאמה: “האתר” ו- “החברה”). שימושך באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

2. התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של החברה כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.

תכנים שנמסרו על ידי גולשי האתר – החברה עשויה מעת לעת לאפשר לך למסור לאתר תכנים (להלן: “תכני גולשים”). החברה אינה מתחייבת לפרסם את תכני הגולשים שמסרת לה או להמשיך לפרסם תכני גולשים אלה.
הנך מאשר כי ידוע לך שתכני הגולשים (לרבות כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה ו/או כל תוכן אחר) הנם של גורמים הגולשים באתר וכי החברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות וטיב תכנים אלו (לרבות הטעיה ו/או תוכן פוגעני) ולכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע זה.

הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח כל פרסומת מסחרית או להשתמש באתר לקידום מכירות טובין או שירותים או להעלות תוכן שאינו חוקי ו/או המפר הוראות כל דין ו/או מפר זכות כלשהי (כך הינך מתחייב כי תכני הגולשים שנמסרו על ידך חוברו על ידך, כי הנך בעל מלוא הזכויות בהם וכי הינך רשאי למסור את תכני הגולשים לחברה) ו/או כוזב ו/או מזיק (לרבות משלוח חומר המכיל וירוסים) ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

משלוח תכני גולשים מקנה לחברה רשות בלתי מוגבלת ובלתי מסויגת לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות הפצתם בכל מדיה, העברתם לצדדים שלישיים וכדומה מבלי שתהא זכאי לתמורה כלשהי).
הנהלת האתר רשאית לבצע שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה של כל תוכן גולשים וזאת ללא מתן הודעה או נימוקים ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.

הנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות הגולשים למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דין ו/או ככל שהדבר נדרש להגנה על האינטרסים של החברה ו/או לאכיפת תנאי השימוש כמפורט. כותב החושף מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכל.

באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע”י החברה. השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתוכניהם.

השימוש בתכנים, לרבות תכני גולשים, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי החברה ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור.

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

3. המוצרים והשירותים שבאתר

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים  שונים מחברות שונות, סוגים וכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה לבית הלקוח. מחירי המוצרים הינם בשקלים וכוללים מע”מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. החברה תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי כעבור 14 ימי עסקים במקרה כזה תודיע החברה למזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר (לרבות טעות במחיר המוצר), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי וככל שניתן לספקו בפועל (לרבות מחירו בפועל), לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.

4. הזכות לרכוש מוצרים באתר

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, בקניה קמעונאית בלבד.

עסק בעל הסדר קבע לרכישה באתר.

ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מס’ זהות, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש באתר את הגישה ו/או ההשתתפות במכירות שבאתר באופן זמני או לצמיתות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא החברה רשאית למנוע מאיזה מהמשתמשים את הגישה למכירות באתר מקרה שלפי שיקול דעתה התנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

5. אופן רכישת המוצרים, חיובים ותשלומים

הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, ככל שהעסקה חייבת במע”מ.

טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות, נדרש הלקוח תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. בנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.

לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, מס’ ת.ז., כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר כאמור לעיל, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה נוספת ומבלי לחייב את החברה בשום אופן.

לתשומת ליבו של הלקוח – הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

לתשומת ליבו של הלקוח – המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.

ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, החברה תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותתקבל הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.
באם תרצה בכך, תהא רשאי לאסוף את המוצר הנרכש באופן עצמאי ממחסני החברה: רחוב ההגנה 13, ראשון לציון 7570663 (לפירוט, ראה סעיף 7 להלן).

עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין החברה.

תשלום בשיקים ובמזומן יתאפשר אך ורק באיסוף עצמי של המוצר במשרדי החברה.

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים כפי שיצוין במודעות המוצר.

6. משלוח ומועדי אספקת המוצר

מועד אספקת נספר בימי עבודה (ימים א’-ה’ בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המשתמש.

הזמנות של מוצרי החברה (קרי – לא כולל הזמנות אשר אינן נמצאות במלאי הקבוע בישראל ו/או מוצר לפי מידות מיוחדות) אשר תקלטנה ותאושרנה ע” נציג האתר בימים א’-ה’ עד לשעה 18:00, תסופקנה בפרקי הזמן עד 21 ימי עסקים באמצעות דואר רשום או דואר שליחים. הזמנות של מוצרים אשר אינם נמצאים במלאי ו/או מוצרים לפי הזמנה מיוחדת תסופקנה עד 42 ימי עסקים.

מועדי האספקה כפופים לעיכובים עקב כוח עליון, כגון – שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי, פגעי טבע ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה.

למוצרים שונים עשויים להיות מועדי אספקה שונים החברה אינה מתחייבת כי כל המוצרים יסופקו באותו מועד.

במידה והמשתמש יבחר לשלם עבור המוצר במזומן ו/או בשיקים, מועד אספקת המוצר יעשה לאחר הודעה מראש כי המוצר נמצא במלאי במשרדי החברה, המשתמש יוכל בתיאום מראש לאסוף את המוצר ממשרדי החברה ולשלם בעת קבלת המוצר.

החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין.

אספקת המוצרים תתבצע בדואר רשום ו/או באמצעות דואר שליחים לכתובת, כפי שמילא בטופס ההזמנה.

הזמנות מתחת ל 500 ₪ לפני מע”מ – תחוייבנה בדמי משלוח בסך 20 ₪ לפני מע”מ. הזמנות מעל לסך זה לא תחוייבנה בדמי משלוח. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים מכתובת החברה בתנאי שהתשלום בגין המוצרים יתבצע במקום האיסוף.

בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול העסקה כחוק.

במקרה של סירוב קבלת החבילה ע”י המזמין, יחוייב הלקוח בהוצאות השילוח אליו וחזרת המוצר למחסנינו.

7. איסוף עצמי

איסוף המוצר יהיה ממשרדי החברה – רחוב ההגנה 13, ראשון לציון, כאשר על הרוכש לתאם מראש עם משרדי החברה לאחר 21 ימי עסקים בלבד (תלוי במצב המלאי בחברה) או במועד אחר שיקבע מראש בעת הזמנת המוצר ע”י החברה.

מועד האיסוף יהיה כפוף למלאי הקיים אצל החברה. בעת איסוף המוצר יהיה על המשתמש להציג תעודת זהות. מקרה בו אוסף המוצר אינו המזמין, הרי שיידרש להציג ייפוי כוח מטעם המזמין ואת תעודת הזהות של המזמין לשם קבלת המוצר.

משתמש האוסף מוצר באופן עצמאי יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למוצר ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

במקרה של איסוף עצמי לא יחויב המשתמש בדמי משלוח.

8. ביטול רכישה והשבת המוצר על ידי הרוכש

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

בעת ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין המוצר שהתקבל בפועל כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הלקוח.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של החברה.

לחברה יש את הזכות לתבוע את הלקוח בשל ירידה בערך המוצר המוחזר .

החברה תמסור ללקוח עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

סייגים לזכות ביטול : לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה ובתום לב, בין אם במחיר המוצר, בזמינות המלאי של המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע הליך מכירה תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

אזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה , רשאים החברה ו/או הספק ו/או הלקוח לבטל את המכירה, במקרה כזה ,רשאית החברה להציע מוצר חלופי שווה ערך בכפוף להסכמת הלקוח, במקרים אלה , אם נגבה כסף , הוא יושב ללקוחות במלואו.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

9. הגבלת אחריות

המוצר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא (“AS IS”), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידו של האתר.

האחריות לטיב ואיכות המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינה של היצרן, למעט מוצרים שהחברה הודיע במפורש שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידו ו/או מי מטעמו.

אחריות היצרן מכסה פגמים בחומר ו/או בייצור. האחריות אינה כוללת בלאי טבעי, קרעים שלא בתפר, נזקים שנגרמו משימוש לקוי, מגע עם כימיקלים שאינם מפורטים בהוראות כביסה, שימוש וטיפול לא נכונים (שלא על-פי הוראות היצרן), תאונה, השחתה בזדון או פגעי טבע. כמו כן אין האחריות מכסה פרטי לבוש אשר עברו תיקון או שינוי מכל סוג שהוא, שלא על-ידי היצרן או מי שהוסמך לכך על ידו. האחריות אינה חלה על חלקים שאינם מקוריים ונזקי צד שלישי ישירים או עקיפים מסוג כלשהו.

בכל מצב של פגם כאמור, החברה תחליף, תתקן או תשלח את המוצר לבחינה בחו”ל, לפי מיטב שיקול דעתה. היה והוחלט, לאחר בדיקה, כי הפגם במוצר אינו נכלל במסגרת האחריות והוא ניתן לתיקון, ניתן יהיה לתקנו בתשלום.

החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

10. שמירה על פרטיות הגולשים המשתמשים באתר

מסירת הפרטים האישיים בעת ההרשמה לאתר נעשית על פי רצונו והסכמתו המלאה של המשתמש.

מסירת הפרטים כאמור נועדה לשם השלמת עסקת רכישת מוצר וכדי לאפשר לחברה לספק את המוצר ללקוח ולמתן שירות.

המידע שנמסר אינו מועבר לכל גורם למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון חברת האשראי).

החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי הנמסר על ידי המשתתפים ואבטחת המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר והמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למערכותיה וחשיפת החומר האגור בהם. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג’ בגין חשיפת מידע כאמור ו/או אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה בו.

פרטיו האישיים של הלקוח: שם מלא, טלפון, כתובת וכתובת הדואר האלקטרוני ישמרו במאגר המידע של החברה המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר וישמשו את החברה למשלוח דברי דואר בדבר פרסומים שונים מבית החברה ללקוח, אלא וככל שיסרב הלקוח למתן שירות.

11. זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות בתכניו, בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ וחומר המצוי בו, בפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם של החברה או של צד שלישי אשר הרשה לחברה להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, למסור ו/או לבצע כל פעולה אחרת לצד שלישי באמור בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

12. תנאים נוספים

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי היצרן ומוצר, טיבם ואיכותם נמסרו לחברה- ע”י היצרן, ונמצאים באחריותו הבלעדית והמלאה של היצרן.

אין בהצגת היצרן ומוצריו המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביו אופיים או טיבם ע”י האתר.

13. סמכות שיפוט

השימוש באתר ותקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראל. בתי המשפט של מחוז תל-אביב – יפו הינו בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר.

 

התחברות לאתר 

אין לך חשבון עדיין ? השאירו פרטים כאן

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה ריקהחזרה לחנות
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   לחצו כאן ונדבר
   1
   זמינים בוואצאפ ?
   שלום